Regulamin konkursu "#100pomnikow na stulecie bitwy warszawskiej " („Regulamin”) realizowanego w dniach 13.08-30.08.2019

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „#100pomnikow na stulecie bitwy warszawskiej” (dalej „Konkurs”) jest Fundacja na rzecz Wielkich Historii, z siedzibą w Warszawie, adres ul. Płowiecka 77. 101, 00-819 Warszawa, KRS: 0000321207, NIP: 7010164787, REGON: 141708675 (zwana dalej „Organizatorem”), prowadząca w serwisie Facebook profil pod nazwą Wielkie Historie (https://www.facebook.com/wielkiehistorie).
3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Po zakończeniu i rozwiązaniu konkursu Nagrody zostaną przekazane Laureatom przez Organizatora.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem jego ogłoszenia na profilu Wielkie Historie w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/wielkiehistorie oraz na stronie internetowej 1920.wielkiehistorie.pl (dalej „strona konkursu”)

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działające za zgodą przedstawiciela ustawowego („Uczestnik Konkursu”).
2. Uczestnicy Konkursu muszą działać zgodnie z Regulaminem serwisu Facebook.
3. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadania konkursowego w sposób zgodny z §2 Regulaminu Konkursu oraz wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym umieszczonym na profilu https://www.facebook.com/wielkiehistorie oraz na stronie 1920.wielkiehistorie.pl.
4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
7. Konkurs trwa od dnia 13.08.2020 od momentu publikacji postu konkursowego do dnia 30.08.202020 do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z jednego etapu.

§ 3. Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu, zgodnie z instrukcją opisaną w Poście Konkursowym oraz na stronie konkursu, jest wykonanie pracy konkursowej - zrobienie zdjęcia w rozszerzonej rzeczywistości modelu 3D pomnika upamiętniającego bitwę warszawską i przesłanie go na adres 100pomnikow@wielkiehistorie.pl oraz umieszcznie na Facebooku z hasztagiem #100pomnikow.
2. Oceniane będą następujące aspekty: wyjątkowość lokalizacji, kompozycja, kreatywność i oryginalność.
3. Przedstawiciele Organizatora, w ramach posiedzenia jury, kierując się kryteriami wymienionymi w §3 pkt 2 Regulaminu, wybiorą zwycięskie prace konkursowe i tym sposobem wyłoni 10 (dziesięciu) uczestników, którym przyzna drobne nagrody oraz jedną nagrodę główną i tytuł Laureata Głównego.
Przedstawiciele Organizatora dokonujący oceny zgłoszeń konkursowych nie pozostają w konflikcie interesów z uczestnikami. W przypadku zidentyfikowania wśród uczestników osoby spokrewnionej (rodzice, dzieci, małżonkowie oraz rodzeństwo) Przedstawicielami Organizatora, ten zostaje wyłączony w danym przypadku z oceniania zadania konkursowego.
4. Uczestnik Konkursu może umieścić maksymalnie 2 Zgłoszenia Konkursowe, ale może zostać Zwycięzcą Konkursu maksymalnie 1 raz.
5. Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę.
6. Każde Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika będzie oceniane oddzielnie.
7. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę określoną w niniejszym Regulaminie.
8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogu określonego w §2 nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
9. Zakazane jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszeń Konkursowych o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zakazane są Zgłoszenia Konkursowe naruszające dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym. Takie odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo ich usunięcia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych prac pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane pod kątem prawnym, zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Odpowiedź nie może zawierać znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną. Odpowiedzi zawierające treści niezgodne z Regulaminem i/ lub przepisami prawa i/lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Konkursu.

§ 4. Nagrody
1. Organizator przewidział nagrodzenie 11 (jedenastu) uczestników, których odpowiedzi będą najlepiej wypełniać kryteria Konkursu:
a/ Każdy z 10 uczestników, którego praca zostanie wyłoniona przez Przedstawicieli Organizatora, otrzyma w nagrodę książkę „Lato 1920” Joanny Rolińskiej.
b/ Laureat Główny konkursu, którego praca zostanie wyłoniona przez Przedstawicieli Organizatora, otrzyma w nagrodę pokrycie kosztów skanowania jego sylwetki w 3D, który zostanie zrealizowany w terminie do 15 października 2020 r.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5. Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 14 dni po zakończeniu Konkursu. Organizator opublikuje na profilu Wielkie Historie w serwisie https://www.facebook.com/wielkiehistorie w formie posta z listą Laureatów Konkursu. Lista będzie zawierała imię i nazwisko Uczestnika Konkursu. Organizator Konkursu skontaktuje się z Laureatami Konkursu do 2 dni roboczych po zakończeniu Konkursu poprzez wiadomość prywatną na serwisie Facebook w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.
2. Laureaci w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu powinni skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem serwisu Facebook i podać dane, o których mowa w pkt 3.
3. Dla celów sprawnego przekazania nagród Laureaci powinni podać następujące dane: imię, nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody Zwycięzcy, który podał Organizatorowi nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody.
5. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 4 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu.
6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę traci on prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
7. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
8. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (poniżej 18. roku życia), Uczestnik jest zobowiązany przed wydaniem nagrody dostarczyć Organizatorowi pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie. Zgoda powinna zostać nadesłana w odpowiedzi na informację Organizatora określoną w §4, pkt. 1. wraz z zachowaniem wskazanych terminów (przesyłka powinna zostać nadana przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2). Brak zgody lub nienadesłanie zgody w terminie jest równoznaczne z niespełnieniem przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie i utratą prawa do nagrody.
9. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych prac w Konkursie, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich. Organizator Konkursu posiadają również prawo wykonywania i korzystania z nagrodzonych prac w Konkursie.
10. Uczestnik oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem przesłanej prac oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody oraz naruszenie autorskich praw osób trzecich spowodowane zgłoszeniem odpowiedzi do Konkursu.
11. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona odpowiedź naruszyła dobra osobiste osób trzecich.
12. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Organizator nabywają pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych odpowiedzi w Konkursie (art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
· Zwielokrotnianie każdą znaną techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,
· Wprowadzanie do obrotu,
· Wprowadzanie do pamięci komputera,
· Wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet,
· Wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,
· Publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej.

§ 6. Reklamacje
1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.
2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres określony w §1, pkt 1. z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego lub mailowego, na który ma być przesłana odpowiedź.
3. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 20 dni roboczych od daty ich otrzymania.
5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu lub mailowym, jeżeli Uczestnik wyraził takie życzenie.
6. Reklamacje przesłane na inny adres niż określony w pkt. 2 oraz niezawierające adresu korespondencyjnego nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż:
1) Podmioty odpowiedzialne u Organizatora za przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator - Fundacja na Rzecz Wielkich Historii, ul. Płowiecka 77, 04-501 Warszawa.
2) Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Organizatora:
a) dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz poinformowania Laureatów o wynikach Konkursu,
b) dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko ewentualnie nick używany przez uczestnika w serwisie facebook.pl,
c) dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także adres mailowy oraz numer telefonu,
d) podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody – jednakże odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
3) Kategorie odbiorców danych osobowych:
Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umów związanych z organizacją Konkursu.
4) Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przesyłane do państw trzecich.
5) Okres przetwarzania danych osobowych przez Organizatora:
Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż:
a) 2 miesiące od końca trwania Konkursu - w stosunku do danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody,
b) 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu w stosunku do danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
6) Prawa Uczestników Konkursu:
a) Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
b) w celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
3. Dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres biuro@wielkiehistorie.pl

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników w czasie trwania Konkursu są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony w Poście Konkursowym.